Εκπαιδευτικά Προγράμματα Γ.Ν. «Βενιζέλειο – Πανάνειο» 2021-2022

Το Γ.Ν. «Βενιζέλειο – Πανάνειο» είναι ένας ζωντανός οργανισμός παροχής υπηρεσιών υγείας με διαρκώς αναπτυσσόμενη δυναμική και με στόχο την προαγωγή μιας ποιοτικής, ασφαλούς και ασθενοκεντρικής περίθαλψης. Η διαχείριση της πανδημίας αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για το φορέα και το σύστημα υγείας εν γένει, εν τούτοις στον προγραμματισμό και σχεδιασμό για διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών του συμπεριλαμβάνεται και ο πυλώνας της εκπαίδευσης του προσωπικού και της διαρκούς επιμόρφωσής του.

Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιούνται από όλα τα τμήματα του νοσοκομείου εσωτερικά προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και διοργανώνονται εκπαιδευτικά μαθήματα για την κατάρτιση του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού επιστημονικού προσωπικού, με απώτερο σκοπό τη συνεχή επιστημονική ενημέρωση σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα και την προαγωγή του συντονισμού και της συνεργασίας όλων εκείνων που εμπλέκονται στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Ενδεικτικά παραθέτουμε τα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν κατατεθεί από διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022, τα οποία υλοποιούνται παρά τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, με θεματολογία σύγχρονη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες επιμόρφωσης του προσωπικού, που αφορά το σύνολο των επαγγελματιών υγείας. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των υπηρεσιών και τμημάτων καθώς και εισηγήσεις, παρουσιάσεις και σεμινάρια μπορείτε να τα βρείτε επίσης αναρτημένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης του νοσοκομείου.

-->
Κλινική/Τμήμα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Καρδιολογική PDF
ΚΟΙΚΕΨΥΠΕ PDF
Μαιευτική PDF
Ορθοπαιδική PDF
Παιδιατρική PDF
Φυσικοθεραπεία PDF
Χειρουργική PDF