Διάφορα

Άλλες εφαρμογές που δεν έχουν συγκεκριμένη κατηγορία

Διάφορα Θέματα 

Κανονισμός

Ρόλοι – Αρμοδιότητες Νοσοκομείου 

Κανόνες Χρηστών 

Οδηγίες – Κατευθυντήριες γραμμές 

Κατάλληλη Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Όροι και Οδηγίες Διαδικτύου 

Γενικές Πληροφορίες 

Διαχειριστές Συστήματος