Αναπτύσσονται θέματα κλινικής φύσεως με ταξινόμηση ανά σύστημα, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται κλινικά πρωτόκολλα και πρακτικές για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.